Selecteer een pagina
Onze Vereniging

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Onze Vereniging 

Contact en gegevens Onze Vereniging

Atmos Com. V.

Eigenaar van www.onzevereniging.be

Onder de commerciële naam “Onze Vereniging”, dewelke hierna ook zal gebruikt worden

BE0751.585.890

Dorpsstraat 111 bus 2, 2221 Heist-op-den-Berg, België

+32 (0)3 376 71 58

 • Bereikbaarheid: Tijdens de business uren – 9:00 tot 17:00 op weekdagen
 • Tarieven van de eigen gebruikte provider zijn van toepassing.

[email protected]

Onze Vereniging zorgt voor een digitale omgeving voor de interactie tussen lid en vereniging. Het lid van de vereniging, of in voorkomend geval de ouders van dat lid, kunnen via Onze Vereniging zijn of haar inschrijving regelen, inschrijven op activiteiten, noodzakelijke informatie delen en meer. Verenigingen kunnen hun ledenadministratie digitaliseren en optimaliseren via het Onze Vereniging platform. De deelnemende verenigingen kunnen inschrijvingen van leden, administratie, financiën, evenementen, uitstappen, … beheren op ons platform.

 

 1. Inleidende bepalingen

Deze gebruikersvoorwaarden (hierna: de “Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van het platform “Onze Vereniging”, beschikbaar via https://app.onzevereniging.be/ (hierna: “Onze Vereniging-platform”), en alle dienstverlening door Atmos Comm. V. (hierna: “Onze Vereniging”, “we” of “ons”).

U, de gebruiker (hierna: “Gebruiker”)  die zich registreert om het Onze Vereniging-platform en de hierna genoemde diensten te gebruiken stemt in met deze Gebruikersvoorwaarden.

Onze Vereniging biedt de Gebruiker, zijnde het lid aangesloten bij een vereniging die aangesloten is bij het Onze Vereniging-platform (hierna: “Deelnemende Vereniging”), de volgende Diensten aan: een platform om bepaalde gegevens aan de Deelnemende Vereniging door te geven, op eenvoudige wijze in te schrijven bij de Deelnemende Vereniging, in te schrijven op activiteiten van de Deelnemende Vereniging of in te schrijven op activiteiten die voorkomen in de werking van de Deelnemende Vereniging en het vlot laten verlopen van allerhande administratie op een overzichtelijke en ordentelijke wijze tussen de Gebruiker en de Deelnemende Vereniging.

De Gebruiker zal (kunnen) instemmen met deze Gebruikersvoorwaarden bij het registreren op het Onze Vereniging-platform. Een registratie veronderstelt een kennisname en instemming met deze Gebruikersvoorwaarden, daar de registratie in principe niet voltooid kan worden zonder kennisname en instemming met deze Gebruikersvoorwaarden. Deze Gebruikersvoorwaarden zullen lees- en downloadbaar zijn (op een duurzame gegevensdrager) op het moment dat ermee ingestemd kan en zal worden. De Gebruiker bewaart deze Gebruikersvoorwaarden best. De actuele Gebruikersvoorwaarden kunnen ook steeds teruggevonden kunnen worden https://onzevereniging.be/voorwaarden.

Eens ingestemd met deze Gebruikersvoorwaarden, zal de Gebruiker deze voorwaarden moeten naleven. Zo zal de Gebruiker bij het gebruiken van onze diensten (onder meer) rekening moeten houden met hetgeen wat in deze Gebruikersvoorwaarden staat opgenomen.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn enkel opgesteld in het Nederlands, dewelke de contracttaal is tussen de Gebruiker en Onze Vereniging.

De Gebruiker moet 18 jaar of ouder te zijn. Een persoon jonger dan 18 jaar mag zich niet registreren en bijgevolg geen gebruik maken van onze Diensten. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de ouder(s) van het (minderjarige) kind zich kunnen registreren voor het kind, maar niet het (minderjarige) kind zichzelf niet kan registreren.

Onze Vereniging zal echter geen deel uitmaken van het contract dat de Gebruiker sluit met de Deelnemende Vereniging. Zo houdt Onze Vereniging zich volledig afzijdig en onpartijdig en zorgt zij enkel voor een medium tussen enerzijds de Gebruiker en anderzijds de Deelnemende Vereniging, zonder met deze voornoemde partijen (ie. de Gebruiker en de Deelnemende Vereniging) in een gezamenlijke overeenkomst te treden. Zo zal, bijvoorbeeld, de lidmaatschapsovereenkomst enkel tussen de Gebruiker (het lid) en de Deelnemende Vereniging afgesloten worden. Onze Vereniging heeft over deze lidmaatschapsovereenkomst geen controle, maakt daar geen deel van uit en kan hierover dus geen garanties stellen, noch kan Onze Vereniging hiervoor contractueel aansprakelijk gehouden worden.

De titels gebruikt in deze Gebruikersvoorwaarden gelden enkel voor gebruiksgemak en hebben geenszins een juridische functie of waarde.

 1. Wijziging Gebruikersvoorwaarden, website en Diensten en prioriteit van deze Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen wijzigen nadat de Gebruiker met deze Gebruikersvoorwaarden heeft ingestemd. Hiervan zal de Gebruiker per mail op de hoogte worden gebracht. Na afloop van de periode die in de kennisgeving meegedeeld werd, zullen de nieuwe gebruikersvoorwaarden gelden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe gebruikersvoorwaarden zal de Gebruiker diens account dienen te sluiten en (bijgevolg) onze Diensten en het Onze Vereniging-platform niet meer (kunnen) gebruiken.

Onze Vereniging behoudt zich het recht voor om te allen tijde onze Diensten, of één daarvan, aan te passen of te wijzigen of het Onze Vereniging-platform, of delen daarvan, aan te passen of te wijzigen.

Zonder afbreuk te doen aan wat hiervoor werd bepaald in verband met de wijziging van de Gebruikersvoorwaarden, zal indien na het sluiten van deze voorwaarden een nieuwe overeenkomst gesloten wordt, deze nieuwe overeenkomst deze Gebruikersvoorwaarden aanvullen. Indien de laatst gesloten overeenkomst de daarvoor gesloten overeenkomst opheft (of vervangt), tegenspreekt, of tegenstrijdige bepalingen bevat, zal de opheffing of de tegenstrijdige bepalingen van deze (laatste) overeenkomst, voorrang krijgen.

Elke wijziging aan, aanvulling op of opheffing van deze Gebruikersvoorwaarden zal schriftelijk gebeuren. Dit geldt eveneens voor alle andere overeenkomsten tussen de Gebruiker en Onze Vereniging.

Indien er onduidelijkheid bestaat over iets opgenomen in deze Gebruikersvoorwaarden, kan de Gebruiker Onze Vereniging contacteren op de hierboven meegedeelde contactgegevens, om de onduidelijkheden uit te klaren.

 1. Account

Zoals reeds gesteld, kunnen enkel volwassen personen, dit zijn personen die ouder zijn dan 18 jaar, zich registreren als Gebruiker (van het Onze Vereniging-platform). Een account is bijgevolg steeds van een meerderjarige persoon. Een account kan maar slechts van één persoon zijn. Een persoon kan maar slechts één account hebben. Een account is persoonlijk.

De Gebruiker verbindt zich ertoe dat de door hem of haar ingevoerde gegevens actueel zijn. Dit wil zeggen dat ook na registratie, de account-gegevens up-to-date moeten gehouden worden. Zo kan de Gebruiker zijn of haar ingegeven gegevens wijzigen in de daartoe ter beschikking gestelde ruimte op het Onze Vereniging-platform. De account-gegevens waarvan hier sprake betreffen onder meer de contactgegevens en de identiteitsgegevens (niet-limitatieve opsomming).

De Gebruiker verbindt zich ertoe dat de door hem of haar ingevoerde gegevens correct en waar zijn. Zo zal de Gebruiker geen gebruik mogen maken van valse informatie of een valse naam.

De Gebruiker verbindt zich ertoe dat het door hem of haar gekozen wachtwoord geheim wordt gehouden.

Indien de Gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden gesteld met betrekking tot het account of de gedragsregels, of aan de wet, behoudt Onze Vereniging zich het recht voor om de Gebruiker zijn of haar account op te schorten, te beëindigen of te beperken. Onze Vereniging kan deze maatregelen stellen wanneer Onze Vereniging van mening is dat de Gebruiker de voorwaarden gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden heeft geschonden (of schendt) of de wet schendt.

De Gebruik zijn of haar account zal automatisch afgesloten worden (lees: beëindigd worden) indien de Deelnemende Vereniging waarbij de Gebruiker lid is, stopt met gebruik te maken van onze Diensten, mits de Gebruiker naast het voornoemde lidmaatschap niet lid is van andere Deelnemende Verenigingen die (nog) gebruik maken van onze Diensten.

 1. Kosten

Onze Vereniging werkt op een fee-model overeengekomen met de Deelnemende Vereniging, per inschrijving. Dit wil zeggen dat de Gebruiker geen (aparte) betaling zal moeten doen voor het gebruik van onze Diensten en het Onze Vereniging-platform. De betaling om gebruik te maken van onze Diensten en het Onze Vereniging-platform zitten immers in de inschrijvingskost die de Gebruiker heeft bij inschrijving bij de Deelnemende Vereniging. Zo zal de Gebruiker het Onze Vereniging-platform en onze Diensten (zonder meerkost) kunnen gebruiken van zodra men ingeschreven is bij de Deelnemende Vereniging via het Onze Vereniging-platform.

 1. Bevrijding van aansprakelijkheid

Onze Vereniging zal naar haar beste vermogen trachten ervoor te zorgen dat haar Diensten en het Onze Vereniging-platform veilig en naar behoren werken. Het kan echter wel voorkomen dat de toegang tot onze Diensten en het Onze Vereniging-platform (tijdelijk) onderbroken is of wordt. Voor een dergelijke onderbreking of beperking van de toegang is Onze Vereniging niet aansprakelijk, behoudens wanneer sprake van een grove of opzettelijke fout.

Noch is Onze Vereniging aansprakelijk voor bugs, fouten, storingen of onnauwkeurigheden in onze Diensten of op het Onze Vereniging-platform, behoudens wanneer sprake van een grove of opzettelijke fout.

Noch zal Onze Vereniging aansprakelijk zijn wanneer het gebruik van onze diensten of het Onze Vereniging-platform schade toebrengt aan de Gebruiker zijn of haar hardware-apparatuur, behoudens wanneer sprake van een grove of opzettelijke fout.

Noch zal Onze Vereniging aansprakelijk zijn voor de opschorting, beëindiging of beperking van de account (van de Gebruiker) ten gevolge van een schending van deze Gebruikersovereenkomst of de wet (zoals hierboven werd bedongen).

Naast de hiervoor opgesomde gevallen, algemener gesteld, zal Onze Vereniging nooit aansprakelijk zijn voor haar tekortkomingen, fouten of nalatigheden, behoudens voor haar opzettelijke of grove fouten.

Onze Vereniging controleert nooit de content geplaatst door de Gebruikers op het Onze Vereniging-platform, noch voor het plaatsen, noch na het plaatsen van de content. Onze Vereniging zal niet aansprakelijk zijn voor content of handelingen gesteld door Gebruikers op het Onze Vereniging-platform, tenzij Onze Vereniging tijdig, adequaat en accuraat werd geïnformeerd met betrekking tot (het bestaan van) content of handelingen en de onwettigheid daarvan, én Onze Vereniging vervolgens niet prompt overgegaan is tot enige actie van verwijdering of wegnemen van onwettige content of handelingen. Dit betreft een bevestiging van de regel voorzien in artikel XII.19 WER. Het weze duidelijk dat dit enkel geld voor onwettige content of handelingen en dat Onze Vereniging nooit aansprakelijk zal zijn voor content of handelingen van Gebruikers die niet in strijd zijn met de wet.

Onverminderd het voorgaande, zal Onze Vereniging nooit gehouden kunnen worden tot een (schade)bedrag dat het bedrag van te boven gaat. De maximale schadevergoeding waartoe Onze Vereniging eventueel gehouden zal zijn, is met andere woorden beperkt zijn tot € 25.000,00.

Onze Vereniging zal onverminderd het voorgaande nooit gehouden kunnen worden voor indirecte schade, zoals gevolgschade of winstderving (niet-limitatieve opsomming).

De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de Gebruiker verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de handeling of het feit waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

 1. Vrijwaring van aansprakelijkheid

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle kosten en verliezen te vrijwaren die Onze Vereniging moet betalen en dragen ten gevolge van: de Gebruiker zijn of haar schending van deze gebruikersovereenkomst, zijn of haar onrechtmatig gebruik van onze Diensten of het Onze Vereniging-platform of zijn of haar schending van de wet of de rechten van derden.

 1. Intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker

Dit alles via elk bestaand (en gebruikt) medium en toekomstig medium, via de (web)applicatie op pc’s, smartphones en tablets, digitaal en op papier. Onze Vereniging kan de voornoemde handelingen steeds stellen zonder voorafgaande en verdere toestemming, kennisgeving en/of compensatie van de Gebruiker die de content of gegevens plaatste of handeling stelde. Dit alles evenwel zonder afbreuk te doen aan dwingende wetgeving als bijvoorbeeld de privacy-wetgeving.

De voornoemde (gegeven) licentie kan door de Gebruiker ingetrokken worden wanneer de Gebruiker zijn of haar account beëindigt of de content, gegevens of gestelde handelingen van het Onze Vereniging-platform te verwijderen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten van Onze Vereniging

Onze Vereniging behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op haar Diensten en het Onze Vereniging-platform voor.

 1. Opslag van content en gegevens

Onze Vereniging is niet gehouden tot een verstrekking van een kopie van de door de Gebruiker geplaatste gegevens en content, tenzij de wet daartoe verplicht (in voorkomend geval de AVG, zie ons privacybeleid). Daarnaast voorziet Onze Vereniging niet in een back-up van de door u geplaatste gegevens en content, tenzij de wet daartoe verplicht.

 1. Informatie omtrent de inschrijvingsprocedure en bestelprocedure

De bestelling, inschrijving en, bijgevolg, diens overeenkomsten worden steeds in het Nederlands gesloten.

 1. Gedragsregels

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de hierna opgelijste regels na te leven bij het plaatsen van content (bv. het plaatsen van reacties, blogposts, het creëren van evenementen, het plaatsen van foto’s (inclusief profielfoto’s) (niet-limitatieve opsomming)) of het invoeren van gegevens:

 • De Gebruiker leeft de wet na. Dit betreft onder meer de naleving van de privacywetten, de wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en de wetten in verband met de laster en eerroof (niet-limitatieve opsomming);
 • De Gebruiker gebruikt geen opruiende of haatdragende taal, zet niet aan tot geweld, gebruikt geen geweld, pleegt geen fraude of bedrog of stelt geen andere criminele activiteiten;
 • De Gebruiker stelt geen gedrag met het doel om fysieke, monetaire, emotionele of andere schade te berokkenen aan andere gebruikers, de Deelnemende Vereniging(en), Onze Vereniging of enig ander (rechts)persoon;
 • De Gebruiker stelt geen pestgedrag en doet niet aan (seksuele of andere) uitbuiting;
 • De Gebruiker plaatst geen pornografisch materiaal of materiaal dat in strijd is met de goede zeden, of een link die naar dergelijk materiaal verwijst.
 • De Gebruiker geeft en gebruikt persoonlijke, correcte en accurate gegevens, die up-to-date gehouden dienen te worden. Dit betreft onder meer het ingeven van een correcte (en echte) naam, een correct adres, correct e-mailadres en correcte gegevensfiches (niet-limitatieve opsomming);
 • De Gebruiker maakt geen gegevens van anderen openbaar zonder dat de persoon waarvan die gegevens afkomstig zijn hiertoe toegestemd heeft;
 • De Gebruiker verspreidt geen virussen, malware, spamware of andere ongepaste of schadelijke informatie of bestanden via onze diensten of op het Onze Vereniging-platform;
 • De Gebruiker plaatst geen spam, dit is het (herhaaldelijk) plaatsen van dezelfde boodschap of informatie, dat storend en irriterend (kan) ervaren word(t)(en) door de andere gebruikers en/of deelnemende vereniging(en)
 • De Gebruiker stelt geen handelingen of plaatst geen content in kader van een commerciële activiteit;
 • De Gebruiker (over)belast niet doelbewust systeem door middel van bijvoorbeeld een gerichte DoS-aanval (Denial of Service);
 • De Gebruiker maakt geen gebruik van robots (of robot-technologie zoals bv. een crawler) voor (het gebruik van) onze diensten of op het Onze Vereniging-platform;
 • De Gebruiker zal de broncode van onze Diensten en het Onze Vereniging-platform niet trachten te achterhalen, reverse-engineeren, decoderen, noch zal de Gebruiker, in het geval van kennis van de broncode, de broncode verwerken, gebruiken, wijzigen, openbaar maken, mededelen.
 • Indien de Gebruiker fouten ontdekt aan de werking, bij kennis van broncode: in de broncode,… meldt de Gebruiker dit aan Onze Vereniging.
 1. Klachtenprocedure met betrekking tot content

Indien een Gebruiker, een Deelnemende Vereniging of een derde van mening is dat content en/of gegevens geplaatst door een gebruiker of een handeling van die gebruiker met onze Diensten of op het Onze Vereniging-platform in strijd is met de wet of met deze Gebruikersvoorwaarden, kan men dit melden aan Onze Vereniging. Deze melding kan gebeuren via het formulier op de pagina https://onzevereniging.be/misbruik of via mail naar Onze Verenging.

Deze melding dient een exacte, accurate en correcte verwijzing te bevatten naar de content geplaatst of de handeling gedaan via onze diensten of op het Onze Vereniging-platform. De loutere verwijzing naar de geplaatste content of handeling volstaat echter niet, zo dient de melding ook een beargumentering of omschrijving te bevatten van waarom de geplaatste content of handeling strijdig is met de wet of met deze Gebruikersvoorwaarden.

Na ontvangen van de melding zal Onze Vereniging de melding in overweging nemen. Wanneer Onze Vereniging besluit dat de geplaatste content of handeling in strijd is met de wet of met deze Gebruikersvoorwaarden, zal Onze Vereniging overgaan tot een blokkering of weghaling van de geplaatste content of handeling en indien het een strafbaar feit betreft, de Procureur des Konings hiervan op de hoogte stellen. Indien Onze Vereniging besluit dat de geplaatste content of handeling niet in strijd is met de wet of met deze Gebruikersvoorwaarden, zal er geen actie ondernomen worden in verband met de geplaatste content of handeling en zullen deze onaangetast blijven.

Bij blokkeren of weghalen van de strijdig bevonden content of handeling zal de Gebruiker die de content of handeling gesteld heeft, hiervan op de hoogte gebracht worden. Naast het weghalen of blokkeren van de geplaatste content of gestelde handeling, kan Onze Vereniging overgaan, zoals hierboven al werd aangehaald, tot een beëindiging, beperking of opschorting van de account van de Gebruiker die deze content geplaatst of de handeling gesteld had.

Wat betreft de aansprakelijkheden kan verwezen worden naar datgene dat hiervoor reeds werd bedongen.

Deze procedure dient conform de regeling in boek XII van het Wetboek Economisch Recht gelezen te worden, en meer concreet conform artikel XII.19 WER.

 1. Bewijs

Onze Vereniging zal, net als de Gebruiker, het bewijs van diens rechten en plichten vrij kunnen leveren. Hier wordt bijgevolg afgeweken van de niet-dwingende bepalingen uit de artikelen 1317 tot 1369 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wil onder meer zeggen dat Onze Vereniging, alsook de Gebruiker, gebruik zullen kunnen maken van (alle) elektronische gegevensdragers, met inbegrip van de elektronische communicatie en elektronische documenten, of in voorkomend geval hier een papieren kopie van, ter (volledig) bewijs van deze Gebruikersvoorwaarden en de verbintenissen tussen ons en de klant.

 1. Geschilbeslechting

Mocht er een geschil ontstaan tussen de Gebruiker en Onze Vereniging, dan kan de Gebruiker vrijblijvend eerst contact opnemen met Onze Vereniging om tot een oplossing te komen. Dit kan de Gebruiker via de contactgegevens die in deze Gebruikersvoorwaarden werden opgenomen.

Ook voorziet de Federale Overheid in een Consumentenombudsdienst die bevoegd is om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Die zal de aanvraag behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst is bereikbaar via: https:/www.consumentenombudsdienst.be/nl of [email protected] of (0032) 02/702 52 00 (tel) of (0032) 02 808 71 20 (fax).

Daarnaast voorziet de Europese Commissie in een onlineplatform voor geschillenbeslechting om geschillen in der minne te regelen. Dit platform, het zogenaamde EU Online Dispute Resolution (ODR) platform kan bereikt worden via: https://ec.europa.eu/odr, met als nationaal contactpunt (België): [email protected], (0032) 2 892 37 12 (tel) of (0032) 2 542 32 43 (fax).

Het voorgaande belet geenszins de (vrije) toegang tot de rechter van de Gebruiker.

 1. Rechtskeuze

Deze Gebruikersvoorwaarden, en de verbintenissen tussen Onze Verenigingen en de Gebruiker in het algemeen, zijn (uitsluitend) onderhevig aan het Belgisch recht.

 1. Nietigheid en deelbaarheid

Mocht het gebeuren dat een clausule van deze Gebruikersvoorwaarden , of een deel van deze clausule, vernietigd wordt (nietig zou blijken) of voor niet geschreven moet worden gehouden, dan verbinden de Gebruiker en Onze Vereniging er zich toe om te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van de vernietigde clausule, of het deel daarvan, door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Indien de gebruiker en Onze Vereniging binnen de 2 weken geen overeenkomst over een vervangende clausule hebben bereikt, dan zal de leemte waartoe de vernietiging in voorkomend geval aanleiding geeft, opgevuld worden overeenkomstig het gemeen recht.

In ieder geval zal de nietigheid van een bepaalde clausule, of een deel van deze clausule, nooit de geldigheid van de rest van deze Gebruikersvoorwaarden aantasten noch het resterende deel van de clausule aantasten dat wel geldig en afdwingbaar is.

 1. Overdraagbaarheid

Onze Vereniging mag zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit haar overeenkomst met de Gebruiker, hetgeen onder meer de voornoemde diensten en het Onze Vereniging-platform betreft, overdragen aan een derde. Echter, deze overdracht mag in geen geval voor voorwaarden zorgen die minder gunstig zijn voor de Gebruiker.

Een vraag of opmerking over onze voorwaarden?